Centrum voľného času

Dávame žiakom priestor rozvíjať sa nielen počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase. Využi širokú ponuku krúžkov nášho CVČ a nájdi si smer, ktorý ťa bude baviť. Či už ťa zaujíma šport, umenie alebo jazyky, máme ti čo ponúknuť.
Pozri sa na rozvrh


Ponuka krúžkov


Športové krúžky

 • Volejbal mix

  V utorok, stredu a vo štvrtok, vedie Mgr. Lukáč.

 • Tenis

  V utorok, vedie Mgr. Širotňák.

 • Basketbal dievčatá / chlapci

  V pondelok / štvrtok, vedie Mgr. Petrovská a Bc. Baňas.

 • Plávanie

  V piatok, vedie Mgr. Širotňák.

 • Šachový klub GsM

  Pre nadšencov šachu, ktorí sa chcú ešte niečo nové naučiť. Vedie MBA. Javier Bafalluy Gesti.

 • Bežecký

  Kondičné posilňovanie a beh. V utorok a stredu, vedie G. Sabanoš

 • Zdravý chrbát

  Kompenzačné cvičenia na posilnenie chrbtových svalov.

 • Floorbal s kaplánom

  Spoločná zábava a šport s hokejkou a loptičkou

ImageImage

Umelecké krúžky

 • Zbor sv. Moniky

  V stredu, vedie Mgr. Lazorová. Zapojiť sa môžete ako speváci aj hudobníci.

Image

Jazykové krúžky

 • Príprava na španielsku olympiádu

  V stredu, vedie M. Bafalluy Gesti. Náplňou krúžku je rozvoj komunikačných zručností a príprava na jazykovú olympiádu

 • Be inspired

  Prostredníctvom rôznych aktivít a aktívnej účasti študenti rozvinú svoje znalosti angličtiny a inšpirujú sa aj skutočnými životnými príbehmi Američanov z rôznych prostredí.

Image

Ďalšie krúžky CVČ

 • Publicistický krúžok

  Vo štvrtok, vedie Mgr. Richtariková. Práca na školskom časopise ENTER Rozhovory, podcasty, krátke videá, vlastná tvorba a diskutovanie o textoch.

 • Príprava na matematické súťaže

  V utorok, Matematická olympiáda, NÁBOJ, MATBOJ, ... Vhodné pre všetky ročníky. Vedie Mgr. Petrovská

 • Programovanie micro:bitov a 3D tlač

  Programovanie micro:bitov a práca s 3D tlačiarňou vrátane 3D modelovania. V stredu vedie Mgr. Lazor

 • Príprava na chemickú olympiádu

  Príprava na chemickú olympiádu v kategórii B,C Zameranie na názvoslovie, chemické výpočty a praktické úlohy. Vedie RNDr. Sroková PhD.

 • DofE

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Prebieha podľa dohody, vedie Mgr. Mikolajová a ďalší.

Image

Poplatky v CVČ

Finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ

1. Skupinová forma (5 a viac žiakov)

VZDELÁVACÍ POUKAZ + 30 eur/šk. rok (tieto poplatky budú použité na doplňovanie a obnovovanie materiálno technickej základne jednotlivých záujmových a športových útvarov, napr. lopty, dresy, papier na kopírovanie, tonery do kopírky, pamäťové média atď.)

2. Plávanie

VZDELÁVACÍ POUKAZ + 50 eur/ šk

3. Kluby a krúžky, ktoré sú celoročne bezplatné (len za vzdelávací poukaz + prihláška)

 • Monika pomáha - dobrovoľníctvo
 • Spevácky zbor sv. Moniky
 • DofE
 • Príležitostné aktivity GsM

Je dobré vedieť, že ...

Pravidlá pre využitie krúžkov Centra volného času

1. Môžete si vybrať až tri krúžky z ponuky nášho CVČ, ale finančný príspevok platíte len za jeden záujmový útvar.

2. Študent sa prihlásením zaväzuje zotrvať vo vybranom krúžku celý školský rok.

3. Prípadná neúčasť na niektorých hodinách záujmovej činnosti je ospravedlniteľná v zmysle školského poriadku.

4. Ak ste si našli to svoje a máte záujem, prihláste sa a svoju žiadosť (záväznú prihlášku) a vzdelávací poukaz odovzdajte triednemu učiteľovi, alebo priamo vedúcej CVČ Mgr. Bafalluy Gesti do 14.9.2023.

Poučenie: Zákonný zástupca uchádzača môže požiadať o zníženie alebo odpustenie príspevku na základe § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).


Máš otázku k niektorému z krúžkov?

Spýtaj sa učiteľa