Informácie o projektoch na Gymnáziu sv. Moniky

Projekty

The Duke of Edinburgh’s International Award

Image

Program DofE na Gymnáziu sv. Moniky

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org 

Program na našej škole ponúkame od školského roku 2018/2019. Veríme, že jeho prostredníctvom získate ďalšiu inšpiráciu do svojho života, možnosť rozvíjať svoj talent a získať nové zážitky, prostredníctvom ktorých získate pocit zadosťučinenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:

Ohlasy študentov Gymnázia sv. Moniky na DofE

"Do DofE som zapojená už druhý rok – teraz som na striebornej úrovni. Myslím si, že program je skvelý na budovanie a dosahovanie “odsúvaných” cieľov a túžob. DOFE mi ponúklo čas a priestor na ich dosiahnutie. Naučila som sa byť disciplinovanejšou. Uvedomila som si skutočnosť, že keď nebudem na sebe pracovať, uškodím a oklamem len samú seba.DofE by som odporučila každému človeku, v ktorom drieme nejaký talent (a to je každý;)) a je ochotný na sebe systematicky pracovať. Aj vy môžete uskutočniť úžasné veci, ktoré môžu neskôr zmeniť svet."

Kristína Kubicová, žiačka

"Keď som zistil, o čom vlastne tento program je a čo mi môže dať , neváhal som a hneď som sa prihlásil. Vďaka tomuto programu som sa začal venovať minimálne 1 činnosti, ku ktorej by som sa zrejme nikdy nedostal. Dofe ma k tomu ,,prinútilo" a snažím sa prostredníctvom tohto programu napredovať. Spoznal som o čom je pomoc v Charite, zlepšil som sa v cudzom jazyku a zlepšil som sa aj vo fyzickej kondícii prostredníctvom oblasti šport."

Dávid Eštvan, žiak

"Na DOFE mi imponuje fakt, že je stavaný individuálne pre každého žiaka. Nikto s nikým nesúťaží, nemusí zabehnúť maratón, aby bol super. Každý robí to, čo ho baví, stanoví si reálne merateľné ciele, na ktorých pracuje a krôčik po krôčiku sa blíži k ich dosiahnutiu.

Pri DOFE účastníci vychádzajú zo svojej komfortnej zóny a prekonávajú samého seba. DOFE rozvíja celú osobnosť – ide o akúsi kalokagatiu – pracujete na sebe v oblasti športu, talentu – individuálne, učíte sa pracovať v tíme – v rámci viacdňovej expedície, či pomáhať iným – v oblasti dobrovoľníctva. Ako bonus získa každý účastník prestížny medzinárodný certifikát, ktorý môže účastníkom pomôcť pri prijímacích pohovoroch na zahraničné univerzity či v pracovných pohovoroch."

Mgr. Alena Benčičová, koordinátorka

Gramotnosť

Image
Image
Image

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu sv. Moniky v Prešove zlepšením čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Kód projektu ITMS 2014+: 312011W807

Čas realizácie: september 2020 – február 2023

Hodnota projektu: 155 439,66 €

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Cieľová skupina: 150 žiakov a 18 učiteľov školy

Miesto realizácie: sídlo gymnázia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zoznam aktivít:

Aktivita 1 – Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti a formou workshopov
1.1 Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti
1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Aktivita 2 – Vzdelávanie učiteľov a kluby učiteľov
2.1. Vzdelávanie učiteľov
2.2. Činnosť klubov:

Aktivita 3 - Riaddenie projektu a monitorovanie situácie

Erasmus+

Image

Projekt je realizovaný prostredníctvom krúžku Erasmus+ VČELY v rámci Centra voľného času pri Gymnáziu sv. Moniky. Jeho činnosť sa zameriava na praktické využitie včelích produktov v každodennom živote - recepty (kuchyňa), kozmetika, medicína (liečiteľstvo), dekorácia a pod.

Najväčším lákadlom sú však mobility - vzájomné návštevy jednotlivých partnerských škôl. V jeseni minulého roka sme boli v Nemecku a v marci tohto roka v Španielsku. V júni sa chystáme do Klatov, v septembri do Štrasburgu a v októbri do Orlovej. V októbri nás taktiež navštívia spoločne Česi a Španieli a na budúci rok v marci k nám zavítajú Nemci. Projekt vyvrcholí v apríli ´23 vo Viechtachu (Nemecko).

Vedúci krúžku: Mgr. Slavomír Roháč v spolupráci s Mgr. Andreou Ďurašovou

Ciele a prínosy:

  • zvyšovanie povedomia o dôležitosti včiel,
  • zvyšovanie celkového ekologického povedomia,
  • zlepšenie medzikultúrnej a sociálnej kompetencie,
  • zdokonalenie jazyka (najmä anglického),
  • cestovať, spoznávať sa navzájom.

Zúčastnené školy:

  • Dominicus-von-Linprun-Gymnasium Viechtach, Nemecko 
  • Gymnázium a Obchodní Akademie Orlová, Česká republika 
  • Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Česká republika 
  • IES Nuevas Poblaciones, Španielsko
  • Gymnázium sv. Moniky Prešov, Slovensko

Monika pomáha

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú ako dobrovoľníci do celoslovenských zbierok. Už tradične je to biela pastelka - zrakovo postihnutí, úsmev ako dar, deň narcisov - liga proti rakovine, nezábudka - liga za duševné zdravie. Samozrejme žiaci nepracujú iba ako dobrovoľníci, ale aj sami na tieto zbierky prispievajú.

Staň sa súčasťou našich projektov

Urob prvý krok na ceste za svojim snom.