Informácie o projektoch na Gymnáziu sv. Moniky

Projekty

Gramotnosť

Image
Image
Image

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu sv. Moniky v Prešove zlepšením čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Kód projektu ITMS 2014+: 312011W807

Čas realizácie: september 2020 – február 2023

Hodnota projektu: 155 439,66 €

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Cieľová skupina: 150 žiakov a 18 učiteľov školy

Miesto realizácie: sídlo gymnázia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zoznam aktivít:

Aktivita 1 – Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti a formou workshopov
1.1 Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti
1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Aktivita 2 – Vzdelávanie učiteľov a kluby učiteľov
2.1. Vzdelávanie učiteľov
2.2. Činnosť klubov:

Aktivita 3 - Riaddenie projektu a monitorovanie situácie

Staň sa súčasťou našich projektov

Urob prvý krok na ceste za svojim snom.