Školská samospráva

Rada školy


Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.


Členovia rady

Mgr. Zuzana Brešťanská - predseda rady školy
Mgr. Dávid Bednárik - podpredseda rady školy
Ing. Zuzana Sučková - zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Katarína Hviščová - zástupca rodičov
Mgr. Daniela Tallová - zástupca rodičov
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD. - zástupca rodičov
Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. - zástupca zriaďovateľa
Mgr. Beata Ďorďíková - zástupca zriaďovateľa
Mgr. Martin Miškuf - zástupca zriaďovateľa
Viliam Dominik Ďuraš