Školská samospráva

Rada školy


Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.


Členovia rady

Mgr. Dávid Bednárik - predseda rady školy
Mgr. Zuzana Brešťanská - podpredseda rady školy
Gejza Sabanoš
Mgr. Štefan Kaňuk
Mgr. Miroslav Jacko
Mgr. Mária Kertysová
Mgr. Ondrej Jurašek
Zuzana Tkáčová
Mgr. Ján Vysocký
PaedDr. Branislav Baran, MBA
Dominika Toďorová