Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gramotnosť

Názov projektu:

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu sv. Moniky v Prešove zlepšením čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

Čas realizácie: september 2020 – august 2022

Realizátori:

Hodnota projektu: 155 439,66 €

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Cieľová skupina: 150 žiakov a 18 učiteľov školy

Miesto realizácie: sídlo gymnázia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zoznam aktivít:

Aktivita 1 – Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti a formou workshopov

1.1 Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti

1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Aktivita 2 – Vzdelávanie učiteľov a kluby učiteľov

2.1. Vzdelávanie učiteľov

2.2. Činnosť klubov

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub finančnej gramotnosti

Pedagogický klub matematickej gramotnosti

Pedagogický klub prírodovednej gramotnosti

 

Aktivita 3

Riaddenie projektu a monitorovanie situácie

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri