Gymnázium sv. Moniky Prešov

Profil školy

Monika, ako školu zvyknú nazývať, je mladá, ale ambiciózna škola s bohatými skúsenosťami. Realizuje množstvo projektov (nižšie uvedené), spolupracuje so školami v zahraničí. Škola poskytuje široký výber štúdia cudzích jazykov, okrem anglického aj nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky. Žiaci si môžu vybrať štúdium v klasickom 4-ročnom, ale aj bilingválnom anglickom 5-ročnom odbore. Okrem edukačných si škola stanovuje aj ciele v oblasti duchovnej formácie a v humanitno-sociálnej oblasti. Správnu mravnú a hodnotovú orientáciu podporuje kresťanské prostredie našej školy. Žiaci majú možnosť sa zapájať do rôznych sociálno-humanitných aktivít, ako je adopcia na diaľku, krabička od topánok pre deti zo sociálne slabšieho prostredia a pod. Atraktivitu školy podčiarkujú mnohé úspechy žiakov v olympiádach, vysoká úspešnosť prijatia na vysoké školy a v neposlednom rade aj  časté návraty absolventov do školy, svedčiace o naozaj rodinnej atmosfére.

Naše top

·         Rodinná atmosféra - nadštandardné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi ako aj žiakmi navzájom.

·         Školský parlament s množstvom aktivít.

·         Vysoká úspešnosť prijímania žiakov na vysoké školy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

·         Úspechy žiakov v predmetových olympiádach a iných súťažiach.

·         Účasť v medzinárodných projektoch Erasmus +.

·         Spolupráca so ,,slovenským Oxfordom“ -  Kolégiom Antona Neuwirtha – žiaci môžu absolvovať stredoškolské Kolégium A. Neuwirtha.

·         Global Outreach Catholic Exchange Program – možnosť štúdia v USA na katolíckej strednej škole.

·         DofE Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

·         Realizácia exkurzií jazykového, humanitného i prírodovedného zamerania.

 

Výhody

·         Široká ponuka štúdia cudzích jazykov – anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský a taliansky.

·         Široká ponuka voliteľných predmetov.

·         Široká ponuka krúžkovej činnosti prostredníctvom centra voľného času.

·         K výhodám určite zaraďujeme aj možnosť návštevy školskej kaplnky či nepretržitú možnosť duchovnej formácie v podobe rozhovorov, spovedí či modlitebných stretnutí so školským kaplánom.

·         Telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko, stolný tenis, stolný futbal.

·         Free wifi.

·         Blízka železničná zastávka.

·         Školský bufet.

4-ročný odbor

Počas celého štúdia je kladený dôraz na vlastnú zodpovednosť žiakov za svoje vzdelanie a budúcu úspešnosť pri maturitnej skúške a pri štúdiu na vysokej škole. Veľký dôraz je kladený na štúdium cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je zvyčajne anglický jazyk, v nadväznosti na predchádzajúce štúdium žiaka na základnej škole. Ako druhý cudzí jazyk si žiaci môžu zvoliť jazyk nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky alebo ruský. V 4. ročníku štúdia si žiaci vyberajú voliteľné predmety podľa ponuky v aktuálnych učebných plánoch, čím dostávajú väčšie možnosti svojej profilácie v nadväznosti na ich ďalšie štúdium na vysokej škole. Tieto predmety môžu študovať až 6-hodinovej týždennej dotácii, čo im umožňuje kvalitnú prípravu na maturitnú skúšku, ale aj na prijímacie skúšky na vysokú školu. Žiaci študujú to, čo ich zaujíma a čo považujú za potrebné, z pohľadu záujmu pracujú v homogénnejších skupinách, čím dostáva príprava na maturitnú skúšku širší rozmer.

Učebný plán

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

prvý cudzí jazyk

4

4

4

4

16

druhý cudzí jazyk

4

4

4

 

12

 

40

Matematika a práca s informáciami 

matematika

4

4

4

 

12

informatika

2

1

1

 

4

 

 

 

 

 

16

Človek a príroda

fyzika

2

2

2

 

6

chémia

2

2

2

 

6

biológia

3

2

2

 

7

 

19

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

2

 

6

geografia

0

2

2

 

4

občianska náuka

0

2

2

 

4

 

14

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

2

 

 

 

2

 

2

Človek a hodnoty

katolícke náboženstvo 

2

2

2

2

8

 

8

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

8

 

konverzácia v prvom cudzom jazyku

0

0

0

4

4

 

seminár zo slovenského jazyka a literatúry

0

0

0

2

2

Výber z ponuky predmetov s dvojhodinovou dotáciou

seminár 

0

0

0

2+2

4

Výber z ponuky predmetov so štvorhodinovou dotáciou

rozširujúci predmet

0

0

0

4+4

8

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

 

32

32

32

29

125

Kurzy

Účelové cvičenia

12 h

12 h

 

 

 

 

Lyžiarsky kurz

5 dní

 

 

 

 

 

Plavecký/turistický kurz

 

5 dní

 

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

 

 

3 dni

 

 

 

Zoznam ponúkaných predmetov so štvorhodinovou týždennou dotáciou pre 4. ročník

1.       Rozširujúce náboženstvo

2.       Rozširujúci cudzí jazyk (nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky jazyk)

3.       Rozširujúci dejepis

4.       Rozširujúca občianska náuka

5.       Rozširujúca matematika

6.       Rozširujúca informatika

7.       Rozširujúca fyzika

8.       Rozširujúca chémia

9.       Rozširujúca biológia

10.   Rozširujúca geografia

11.   Ekonomika

12.   Psychológia

13.   Dejiny umenia

 

Zoznam ponúkaných predmetov s dvojhodinovou týždennou dotáciou pre 4. ročník

1.       Seminár z náboženstva

2.       Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

3.       Konverzácia v cudzom jazyku (nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky jazyk)

4.       Seminár z dejepisu

5.       Seminár z občianskej náuky

6.       Seminár z matematiky

7.       Seminár z informatiky

8.       Seminár z fyziky

9.       Seminár z chémie

10.   Seminár z biológie

11.   Seminár z geografie

12.   Seminár z ekonomiky

13.   Seminár z psychológie

14.   Seminár z dejín umenia

 

5-ročný bilingválny odbor v anglickom jazyku

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk, t. j. slovenský jazyk a druhý vyučovací jazyk je jazyk anglický, v ktorom žiak vo vyšších ročníkoch študuje vybrané predmety (geografia, dejepis, občianska náuka, matematika, informatika, anglická a americká literatúra, anglická a americká história, britské a americké štúdie, obchodná angličtina a iné.) Veľký dôraz je kladený na štúdium cudzích jazykov. Popri slovenskom jazyku je druhým vyučovacím jazykom v bilingválnom štúdiu jazyk anglický. Cieľová úroveň ovládania anglického jazyka je C1 SERR - skúsený používateľ jazyka, čo mu umožňuje používať ho ako prostriedok štúdia ďalších predmetov už počas gymnaziálneho štúdia. Študenti tohto odboru majú možnosť v spolupráci so štátnu jazykovou školou ukončiť štúdium štátnou jazykovou skúškou.

Dôraz sa kladie aj na vyučovanie ďalšieho cudzieho jazyka, ktorým je španielsky alebo nemecký jazyk, v nadväznosti na predchádzajúce štúdium žiaka na základnej škole, prípadne na jeho aktuálnu voľbu. V poslednom 5. ročníku štúdia si žiaci vyberajú voliteľné predmety, čím dostávajú väčšie možnosti svojej profilácie v nadväznosti na ich ďalšie štúdium na vysokej škole. Vybrané voliteľné predmety môžu študovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

 

12

druhý vyučovací jazyk

8

4

4

4

4

24

cudzí jazyk

3

3

3

2

 

11

 

 

47

Matematika a práca s informáciami 

matematika

2

3

4

4

 

13

informatika

 

2

1

1

 

4

 

 

 

 

 

 

17

Človek a príroda

fyzika

 

2

2

2

 

6

chémia

 

2

2

2

 

6

biológia

3

2

2

 

 

7

 

 

19

Človek a spoločnosť

dejepis

1

2

2

2

 

7

geografia

 

2

2

1

 

5

občianska náuka

 

1

2

2

 

5

 

 

17

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

2

 

 

 

 

2

 

 

2

Človek a hodnoty

katolícke náboženstvo 

2

2

2

2

2

10

 

 

10

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

10

 

 

10

 

britské a americké štúdie

4

 

 

 

 

4

 

konverzácia v druhom vyučovacom  jazyku

 

 

 

 

4

4

 

anglická a americká história

 

 

 

 

2

2

 

anglická a americká literatúra

 

1

1

2

 

4

 

obchodná angličtina

 

 

 

 

2

2

 

seminár zo slovenského jazyka a literatúry

 

 

 

2

 

2

Výber z ponuky predmetov s dvojhodinovou dotáciou

seminár 

 

 

 

 

2+2

4

Výber z ponuky predmetov so štvorhodinovou dotáciou

rozširujúci predmet

 

 

 

 

4+4

8

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

 

30

31

32

31

28

152

Kurzy

Účelové cvičenia

12 h

12 h

 

 

 

 

 

Lyžiarsky kurz

 

5 dní

 

 

 

 

 

Plavecký/turistický kurz

 

 

5 dní

 

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

 

 

 

3 dni

 

 

Zoznam ponúkaných predmetov so štvorhodinovou týždennou dotáciou pre 5. ročník

1.         Rozširujúce náboženstvo

2.         Konverzácia v cudzom jazyk (nemecký, španielsky jazyk)

3.         Rozširujúci dejepis

4.         Rozširujúca občianska náuka

5.         Rozširujúca matematika

6.         Rozširujúca informatika

7.         Rozširujúca fyzika

8.         Rozširujúca chémia

9.         Rozširujúca biológia

10.     Rozširujúca geografia

11.     Ekonomika

12.     Psychológia

13.     Dejiny umenia

Zoznam ponúkaných predmetov s dvojhodinovou týždennou dotáciou pre 5. ročník

1.    Seminár z náboženstva

2.         Seminár z cudzieho jazyka (nemecký, španielsky jazyk)

3.         Seminár z dejepisu

4.         Seminár z občianskej náuky

5.         Seminár z matematiky

6.         Seminár z informatiky

7.         Seminár z fyziky

8.         Seminár z chémie

9.         Seminár z biológie

10.     Seminár z geografie

11.     Seminár z ekonomiky

12.     Seminár z psychológie

13.     Seminár z dejín umenia

 

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri