Gymnázium sv. Moniky Prešov

Školský poriadok Gymnázia sv. Moniky v Prešove

Školský poriadok na stiahnutie vo verzii PDF

 

PREAMBULA
„V súlade s rozvojom psychologických, pedagogických a didaktických vied treba pomáhať deťom a mládeži k harmonickému rozvoju vrodených fyzických, morálnych a intelektuálnych vlastností a k získavaniu postupne stále dokonalejšieho zmyslu pre zodpovednosť... Všetci kresťania majú právo na kresťanskú výchovu. Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa zvláštnym spôsobom prejavuje cez katolícku školu. Jej vlastnosťou je, že vytvára v školskom spoločenstve atmosféru, preniknutú evanjeliovým duchom slobody a lásky...“Gravissimum educationis, deklarácia II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove

§ 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.     Gymnázium sv. Moniky v Prešove je cirkevná škola, ktorú charakterizuje emblém sv. Augustína – otvorená kniha a na nej horiace srdce. Otvorená kniha symbolizuje múdrosť, vzdelanosť, otvorenosť voči pravde, horiace srdce zasa dobrotu, ľudskosť, angažovanosť. Pôsobenie gymnázia je založené na presvedčení, že samotné vzdelávanie nestačí, ba vedie k deštruktívnym cieľom, ak nie je spojené s výchovou ku spoločenstvu, zodpovednosti, dobru, múdrosti, solidarite voči slabším.

2.     Najväčším bohatstvom Gymnázia sv. Moniky sú vlastní žiaci a jeho zamestnanci.

3.     Na žiaka školy sa vzťahujú práva a povinnosti.

§ 2
PRÁVA ŽIAKOV

 

Žiak má právo:

1.     na bezpečné, čisté a upravené prostredie;

2.     učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí;

3.     pohybovať sa v škole voľne a bezpečne bez fyzického či verbálneho napádania;

4.     vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme;

5.     byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy;

6.     používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie;

7.     aby jeho osobné veci potrebné na vyučovanie neboli nikým poškodzované;

8.     na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede;

9.     aby mu na požiadanie bola zdôvodnená klasifikácia pri písomných prácach, testoch či ústnych odpovediach;

10.  v odôvodnených prípadoch môže sám alebo v prípade neplnoletosti prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu (ZZ) požiadať o komisionálne preskúšanie;

11.  sťažovať sa riaditeľovi školy, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického či iného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom;

12.  na individuálny prístup, ktorý rešpektuje jeho schopnosti a možnosti, jeho nadanie a zdravotný stav.

 

§ 3
POVINNOSTI ŽIAKOV

 

Žiak má povinnosť:

1.     správať sa priateľsky, slušne ku spolužiakom, kultúrne sa vyjadrovať;

 1. umožniť všetkým vo svojom okolí, aby mohli nerušene pracovať;
 2. pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, prinášať učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho;
 3. Pri každom príchode do školy a každom odchode zo školy sa zaregistrovať prostredníctvom elektronického dochádzkového systému. 
 4. chodiť do školy vhodne, čisto upravený, bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu. Požaduje sa prekrytie hornej a dolnej časti odevu okolo celého obvodu pása a prekrytie ramien. Výstrih oblečenia nesmie byť hlbší ako spojnica podpazušia. Počas vyučovania žiaci nenosia prikrývku hlavy akéhokoľvek druhu. Dĺžka oblečenia spodnej časti tela (krátke nohavice, sukne, atď.) nesmie byť viac ako 10 cm nad kolenami, rázporok na sukniach a šatách siaha do povolenej dĺžky sukne. Na hodinách telesnej a športovej výchovy žiaci používajú iba biele tričká s logom školy alebo iné biele tričko povolené príslušným vyučujúcim TSV.
 5. na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, návšteva divadla, koncertu, maturitné skúšky – ústna a písomná časť, imatrikulácia a pod.) žiaci nosia slávnostné oblečenie (slušné nohavice, blúzka, košeľa, oblek sukňa, šaty). Oblečenie musí spĺňať podmienky uvedené v bode 4.
 6. prezúvať sa, odkladať obuv a vrchný odev do skriniek;
 7. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných; Žiak je povinný každý aj drobný úraz či nevoľnosť hlásiť vyučujúcemu;
 8. zdraviť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy, rešpektovať ich pokyny;

10.  nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské prostredie.

§ 4
Žiak má zakázané

1.     opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa, alebo inej kompetentnej osoby. Opustiť budovu po 4. vyučovacej hodine môže iba žiak, ktorý má voľnú vyučovaciu hodinu a má obed v školskej výdajni jedál na ulici Jarkovej alebo na Hotelovej akadémii na ulici Baštovej v Prešove.

2.     fajčiť, nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy, jej okolí a na podujatiach organizovaných školou. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.

3.     vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej;

4.     vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania;

5.     našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky;

6.     vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, naháňať sa po chodbách atď.;

7.     používať mobilný telefón počas vyučovania a školských akcií. Mobilný telefón musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a odložený v stojane, ktorý je na to v triede určený. Zakazuje sa dobíjať mobilné telefóny v škole, zhotovovať zvukový a obrazový záznam počas vyučovania a umiestňovať takto zhotovované záznamy na rôzne verejnosti dostupné miesta (internet, a pod) bez súhlasu dotknutej  osoby.

8.     nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku);

9.     prejavovať vzájomnú náklonnosť nevhodným spôsobom.

10.  nechávať si učebnice, zošity a školské pomôcky v triede alebo v skrinkách na chodbe.

11.  poškodzovať akýmkoľvek spôsobom QR kód, ktorý je nalepený v zapožičaných učebniciach. Učebnica, ktorá bude odovzdaná s nečitateľným QR kódom bude považovaná za celkovo poškodenú a žiak ju nahradí v zmysle príslušných predpisov.

12.  nosiť zbrane a iné zdravie a bezpečnosť ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace, resp. rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov. (Neodporúča sa nosiť cenné predmety, väčšie sumy peňazí, nákladné odevy a obuv. Škola nezodpovedá za stratu majetku žiakov neuloženého v depozite);

13.  poškodzovať meno školy na verejnosti (verejné zhromaždenia, internet, sociálne siete,  atď.) šírením neoverených informácii o škole, dohadov a pod.

 

§ 5

PRÁVA RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV)

 

Rodič (zákonný zástupca) má právo:

1.     byť kedykoľvek informovaný o študijných výsledkoch svojich detí prostredníctvom triednych učiteľov, na triednych rodičovských združeniach, individuálnou formou konzultácií s príslušnými vyučujúcimi alebo prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Zároveň ma právo na ochranu týchto údajov pred zverejnením a zneužitím,

2.     žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školy a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon),

3.     zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

4.     byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

5.     na poradenskú pomoc zo strany školy týkajúcu sa vzdelávania a správania svojich detí,

6.     voliť a byť volený do Rady školy a podieľať sa na jej činnosti,

7.     na uvoľnenie žiaka z vyučovania v prípade choroby alebo vážnych rodinných dôvodov,

8.     na sťažnosť a pripomienky k činnosti a práci školy.

 

§ 6

POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNYCH ZÁSTUPCOV)

 

Rodič (zákonný zástupca) má povinnosť:

1.     zaistiť riadnu dochádzku dieťaťa do školy a dohliadnuť na jeho prípravu na vyučovanie,

2.     vytvoriť pre dieťa primerané podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinnosti,

3.     pravidelne sa zaujímať a konzultovať študijné výsledky, dochádzku a správanie svojho dieťaťa,

4.     na vyzvanie školy sa osobne zúčastniť prejednávania závažných otázok týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa,

5.     informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

6.     dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom,

7.     nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil.

 

 

§ 7
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

1. Časový rozvrh vyučovacích hodín

0.         07:00 - 07:45

1.              07:50 - 08:35

2.              08:40 - 09:25

3.              09:35 - 10:20

4.              10:40 - 11:25

5.              11:30 - 12:15  

6.              12:45 - 13:30  (12:20 – 13:05)

7.              13:35 - 14:20

8.              14:30 - 15:15     

9.              15:20 – 16:05

2.     Časový rozvrh vyučovacích hodín v dňoch so skráteným vyučovaním je určený riaditeľom školy.

3.     Vyučovanie začína modlitbou a modlitbou končí posledná vyučovacia hodina.

4.     Prvá vyučovacia hodina začína o 7.50 hod.. Žiak je povinný použiť taký spôsob dopravy, aby bol v škole načas.

5.     Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie. Prvý až tretí oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka bude považovaný za jednu neospravedlnenú hodinu. Štvrtý a každý ďalší oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka bude považovaný za neospravedlnenú hodinu.

6.     Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb a presun do učební. 

7.     Pri vstupe, resp. odchode pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia postavením sa.

8.     Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, týždenník skutočnosť nahlási vedeniu školy. 

9.     Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné pomôcky, utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie počas každej prestávky, oznamujú neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní (stoličky, okná, tabuľa, poriadok v laviciach, svetlo).

10.  Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp. daným vyučujúcim.

11.  Po skončení vyučovania každý žiak odloží stoličku podľa pokynov vyučujúceho a vyprázdni lavicu.

12.  Vyučujúci zapisuje písomné práce trvajúce viac ako 25 minút do triednej knihy. Žiaci môžu počas jedného dňa písať len jednu písomku uvedeného charakteru. Vo výnimočných prípadoch, najmä pred ukončením polročnej a koncoročnej klasifikácie a po dohode so žiakmi triedy, je možné napísať dve písomné práce uvedeného charakteru.

13.  Úradné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa alebo sám počas veľkej prestávky, resp. po skončení vyučovania.

14.  Vyučujúci je oprávnený na vyučovacej hodine zadržať mobilný telefón, prehrávač hudby (a inú elektroniku), časopisy, lopty, a iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, a ktoré používa žiak bez súhlasu vyučujúceho. Ten ich má právo zadržať do konca príslušného vyučovacieho dňa. Uvedené porušenie školského poriadku vyučujúci zaznamená do triednej knihy.

 

§ 8
UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA

 

1.     Základným dokladom žiaka je študentský preukaz (ŠP), ktorý vydáva riaditeľstvo školy. Žiak je povinný nosiť ho so sebou a na vyzvanie sa ním preukázať. Jeho stratu je potrebné bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí vydanie duplikátu.

 1. Žiak je povinný priebežne si zapisovať všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých predmetov do ŠP, ktoré môže triedny učiteľ kontrolovať.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na celom vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo zákonný zástupca (ZZ) písomne v ŠP triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných dôvodov najviac na dva vyučovacie dni. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, rodič (ZZ) žiada o uvoľnenie písomne riaditeľa školy.

Súhlas o uvoľnenie z vyučovacej hodiny môže dať príslušný učiteľ.

4.     Ak sa žiak potrebuje počas vyučovania vzdialiť, vopred prostredníctvom písomnej žiadosti rodiča (ZZ) v ŠP požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie. Podpis triedneho učiteľa v ŠP slúži ako priepustka.

 1. Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania bez predošlého uvoľnenia, je povinný doniesť ospravedlnenie od rodičov, zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia alebo lekára. Rodič, zákonný zástupca, alebo zástupca zariadenia môže maximálne ospravedlniť 5 za sebou nasledujúce vyučovacie dni. Za viac ako 5 dní musí žiak doniesť ospravedlnenie od lekára, ku ktorému prislúcha. Ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi doručené písomne zaznamenané v ŠP najneskôr do 48 hodín od ukončenia absencie a musí byť podpísané rodičom, zákonným  zástupcom alebo zástupcom zariadenia. V odôvodnených prípadoch môže triedny učiteľ žiadať ospravedlnenie od lekára aj za obdobie kratšie ako 5 za sebou nasledujúce vyučovacie dni.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič alebo zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.
 3. Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní môže rodič zrealizovať aj prostredníctvom elektronickej ospravedlnenky. Tá musí byť podaná iba cez rodičovské konto školského informačného systému EDUPAGE.

§ 9
KLASIFIKAČNÝ PORIADOK

 

1.     V jednotlivých predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami: 1 – výborný;                  2 – chválitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatočný; 5 nedostatočný.

 1. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – veľmi dobré; 2 – uspokojivé; 3 – menej uspokojivé; 4 – neuspokojivé.
 2. V prípade celkového prospechu žiaka „neprospel“, riaditeľ školy rozhodne, či povolí opakovanie ročníka na našej škole. 
 3. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom alebo druhom polroku v riadnom termíne z predmetu, vyučujúci upozorní vedenie školy, ktoré nariadi preskúšanie žiaka v náhradnom termíne. Rozsah a termín skúšky určí riaditeľ školy po dohode s príslušným vyučujúci. Komisionálne skúšky budú uskutočnené až po skončení klasifikačného obdobia.
 4. Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať, ak bol žiak v príslušnom období už z predmetu komisionálne preskúšaný. 
 5. Neplnenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a evidovaný v osobnom liste žiaka. 
 6. Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného poradcu, riaditeľstvo školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny.
 7. Každé porušenie školského poriadku eviduje vyučujúci v triednej knihe.

§ 10

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA

 

1.     Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

2.     Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

3.     Známkou zo správania – stupeň veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinelé sa môže dopustiť menej závažných previnení.

4.     Zníženou známkou zo správania na stupeň uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

a)     každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie riaditeľom školy nemalo účinok,

b)     za mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. alkohol na školských akciách drogy, podvod s cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou či morálnou škodou, krádež...),

c)     za 7 – 17 neospravedlnených hodín.

 1. Zníženou známkou zo správania na stupeň menej uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

                    a)     každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé nemala účinok,

                    b)     za mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. šikanovanie, trestný čin...),

                    c)     za viac ako 18 neospravedlnených hodín.

 1. Zníženou známkou zo správania na stupeň neuspokojivé sa žiak klasifikuje za správanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa previnenia, ktorým vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

§ 11

OPATRENIA VO VÝCHOVE

 

POCHVALY

1.     Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do katalógového listu žiaka.

2.     Žiak môže dostať tieto pochvaly:

a)     Pochvala triednym učiteľom pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity. (napr. vzorné plnenie predsedníckych, nástenkárskych, kronikárskych, pokladníckych povinností, vynikajúce umiestnenia v športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, úspechy v školských turnajoch GsM...)

b)     Pochvala triednym učiteľom spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, vzornú dochádzku a mimoriadnu aktivitu v triede. (napr. pomoc pri doučovaní slabších žiakov, pomoc žiakom po návrate z dlhšie trvajúcej školskej absencie...)

c)     Pochvala riaditeľom školy za úspešnú reprezentáciu školy.

POSILNENIE DISCIPLÍNY

 1. Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za jednorazové menšie porušenie školského poriadku.
 2. Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za:

a)     opakované menšie porušovanie školského poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, neporiadok v lavici a neodnášanie stoličiek, neplnenie si týždenníckych povinností, nevhodný odev, prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, za zdržiavanie sa na chodbách po zvonení...),

b)     jednorazové väčšie porušenie školského poriadku. (napr. neslušné správanie, verbálny útok, výsmech zo spolužiaka, poškodenie či strata ŠP, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie nariadenia pracovníka školy, fajčenie na školských akciách...),

c)     za 1-3 neospravedlnených hodín.

 1. Pokarhanie riaditeľom školy žiak dostane za:

                    a)     každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok,

                    b)     za vážne porušenie školského poriadku (napr. klamstvo, fyzický útok na spolužiaka, , poškodzovanie majetku školy...),

                    c)     za 4 – 6 neospravedlnených hodín.

 1. Podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia žiaka školy - toto opatrenie možno uložiť žiakovi za závažné alebo opakované previnenia voči školskému priadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti.
 2. Opatrenie vo výchove podľa odseku 6 možno uložiť žiakovi len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
 4. Za porušenie školského poriadku počas skúšobnej doby, môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade vylúčiť žiaka zo štúdia.
 5. V prípade, že žiak bude vylúčený zo štúdia, bude mu zároveň znížená známka zo správania na stupeň neuspokojivé.
 6. Za poškodenie školského majetku žiak zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu. Stratenú učebnicu žiak nahradí novou alebo zviazanou xerokópiou.

 

§ 12
Druhá šanca

 

Podľa filozofie Gymnázia sv. Moniky si každý žiak zaslúži druhú šancu. V praxi sa to bude realizovať nasledovne:

 1. Žiak, ktorý porušil Školský poriadok a vyslúžil si za to pokarhanie, či zníženú známku zo správania, môže raz za klasifikačné obdobie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť vykonania zadosťučinenia.
 2. Zadosťučinenie môže nadobudnúť charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (úprava školského pozemku, čistenie lavíc, učebníc, týždenné/mesačné odnášanie všetkých stoličiek z celého ročníka, upratovanie lavíc, doučovanie spolužiakov, mesačné vedenie modlitby pred a na záver vyučovania a pod.).
 3. Vykonanie zadosťučinenia zmení charakter pokarhania či zníženej známky zo správania o jeden stupeň (t.j. pokarhanie riaditeľom školy na pokarhanie triednym učiteľom; dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľom školy, atď.).
 4. O možnosti a forme zadosťučinenia rozhoduje triedny učiteľ (až do zníženej známky na stupeň uspokojivé). V prípade zníženia známky zo správania na stupeň menej uspokojivé, možnosť a formu zadosťučinenia navrhuje pedagogická rada.

 

§ 13
PRESTUP, PRERUŠENIE, ZANECHANIE ŠTÚDIA

 

 1. O prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom strednej školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup podáva rodič (ZZ) alebo v prípade plnoletosti sám žiak.
 2. Riaditeľ školy môže prerušiť žiakovi štúdium na žiadosť rodiča alebo jeho, v prípade plnoletosti. Na žiadosť žiaka (ZZ) môže byť prerušenie štúdia ukončené aj pred uplynutím doby prerušenia.
 3. Ak žiak chce zanechať štúdium, písomne to oznámi riaditeľovi školy rodič (ZZ) alebo v prípade plnoletosti samotný žiak. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo riaditeľovi doručené oznámenie o prerušení štúdia.
 4. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne výzve rodičov, resp. zákonného zástupcu alebo samotného žiaka (v prípade plnoletosti), aby v určenej lehote doložil dôvod žiakovej neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade žiak bude vylúčený zo štúdia. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, riaditeľ školy ho vylúči zo štúdia.

§ 14
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ako súčasť Gymnázia sv. Moniky

1.     Predpisy Školského poriadku pre Gymnázium sv. Moniky sa v primeranej miere uplatňujú aj v rámci Centra voľného času ako súčasti Gymnázia sv. Moniky.

2.     Ak počet členov záujmového útvaru prítomných na práve prebiehajúcej záujmovej činnosti je nižší ako 22 je možné, aby sa tejto záujmovej činnosti zúčastnili aj ďalšie deti, ktoré sú členmi CVČ. Počet detí však nesmie prekročiť 22.

 

§15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predpisy sú tu pre človeka, nie človek pre predpisy. Školský poriadok má napomáhať rozmnožovaniu dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej veselej atmosféry v kolektíve, nie ničiť ich. Ak má žiak, či vyučujúci pochybnosť o tom, že niektorý bod Školského poriadku protirečí týmto hodnotám, nech na to okamžite upozorní riaditeľa školy.
 2. So Školským poriadkom oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej hodine a zavesí ho na triednu nástenku, kde má ostať počas celého školského roka. V prípade zmeny školského poriadku počas školského roka, oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov triedy na prvej triednickej hodine po jeho zmene.
 3. Žiak sa zaväzuje, že bude Školský poriadok GsM dodržiavať a svojím podpisom potvrdí, že bol s ním oboznámený.

Schválené pedagogickou radou školy na zasadnutí dňa 27. 08. 2021

V Prešove 27. 08. 2021

 

                                                                       ...........................................................

                                                                                   RNDr. Pavol Petrovský

                                                                                             

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri