Gymnázium sv. Moniky Prešov

Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

Členmi rady školy sú:

Mgr. Dávid Bednárik                      predseda rady školy

Mgr. Zuzana Brešťanská                podpredseda rady školy

Gejza Sabanoš                                 

Mgr. Štefan Kaňuk                        

Mgr. Miroslav Jacko                      

Mgr. Mária Kertysová                   

Mgr. Ondrej Jurašek                      

Zuzana Tkáčová                             

Mgr. Ján Vysocký                              

PaedDr. Branislav Baran, MBA   

Dominika Toďorová

Dokumenty:

štatút rady školy

výročná správa za rok 2015
výročná správa za rok 2014
výročná správa za rok 2013
výročná správa za rok 2012
výročná správa za rok 2011
výročná správa za rok 2010
výročná správa za rok 2009

zákon NR SR 596/2003 Z.z.
vyhláška MŠ SR 291/2004 Z.z.
zákon NR SR 245/2008 Z.z.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri