Gymnázium sv. Moniky Prešov

Dokumenty školy

Na tejto stránke prinášame dokumenty školy, ktoré Vám priblížia jej chod a organizáciu.

Školský vzdelávací a výchovný program

- Inovovaný školský vzdelávací program

- Učebný plán pre štvorročné štúdium

- Učebný plán pre biligválne štúdium

- Školský vzdelávací program pre bilingválnu sekciu pre 5. ročník

- Formačný plán školy

Organizácia školského roka

Smernice školy

- Smernica na vybavovanie sťažností

Smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov v podmienkach Gymnázia sv. Moniky v Prešove

Ročníkové práce

Pokyny k písaniu a kritéria pre hodnotenie ročníkových prác žiakov tretieho ročníka

- Šablóna pre písanie ročníkovej práce 

Dotazníky o škole

- V školskom roku 2009/2010 sme medzi žiakmi a ich rodičmi zisťovali prostredníctvom dotazníkov ich názor na školu a návrhy na zlepšenie jej fungovania. Vyhodnotenie dotazníkov za rok 2009/2010

V školskom roku 2012/2013 sme medzi žiakmi a ich rodičmi zisťovali prostredníctvom dotazníkov ich názor na školu.

výsledky dotazníkov rodičia

- výsledky dotazníkov žiaci

Iné

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015, jej podmienkach a výsledkoch, spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri