Gymnázium sv. Moniky Prešov

História školy a život sv. Moniky

Naše gymnázium vzniklo 5. augusta 1994. Prvé tri roky sme sídlili na Ul. Matice Slovenskej č.11, v decembri 1996 sme vyhrali súdny spor o cirkevnú budovu na Ul. Tarasa Ševčenka a 5. augusta 1997 sme sa presťahovali do väčších priestorov a začali sme sa rozrastať.

Patrónkou našej školy je sv. Monika, matka sv. Augustína, ktorá svojou láskou, trpezlivosťou, ale hlavne vrúcnou modlitbou dosiahla premenu svojho syna Augustína na jedného z najväčších géniov filozofie a špeciálne kresťanskej filozofie. Symbolizuje aj filozofiu našej školy: láska, trpezlivosť, milosrdenstvo, vrúcne modlitby, otvorenosť a rovnováha medzi rozumom a srdcom.

Sv. Monika

Narodila sa v roku 331 alebo 332 v kresťanskej rodine v Tagaste v africkej Numidii. Vydala sa za Patrícia, ktorý v dobe svadby nebol ešte kresťanom. Monika silou svojho ducha, zanietenou vierou, pevnou nádejou, bystrou inteligenciou, zreteľným záujmom o medziľudské vzťahy, vytrvalosťou v modlitbe a rozjímaní nad Svätým Písmom stelesňuje model ozajstnej manželky a kresťanskej matky. Svojho muža získala pre Krista a docielila i obrátenie Augustína, "syna mnohých sĺz". Najradostnejším dňom v jej živote bol 24. apríl 387, kedy bol Augustín pokrstený v Miláne sv. Ambrózom. Zakrátko potom (na jeseň 387) vo veku 55 rokov zomrela v Ostii pri Ríme, kde čakala so synom na loď, ktorá ich mala doviesť späť do Afriky. Bola pochovaná v Ostii. V 15. storočí boli jej pozostatky prenesené do Ríma a uložené v kostole zasvätenom sv. Augustínovi.


Modlitba k sv. Monike

Ó, príkladná manželka a matka, Sv. Monika, okúsila si radosti i ťažkosti manželského života, dokázala si priviesť k viere svojho manžela, Patrícia, s liberálnym a vznetlivým charakterom. Vyronila si mnoho sĺz a dňom i nocou si sa modlila za svojho syna Augustína. Nikdy si neopustila svojho syna, ani keď ťa oklamal a utiekol od teba. Pros za nás, veľká svätica, aby naše rodiny vedeli odovzdávať vieru a aby sme vždy milovali a uskutočňovali pokoj. Pomôž nám rodiť našich synov aj pre život milosti, uteš nás vo chvíľach horkosti a vypros nám od Blahoslavenej Panny, Ježišovej matky i našej matky milosť dosiahnuť v blaženosti. Amen.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri