Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gramotnosť

1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Táto mimoškolská činnosť umožní inovatívne a flexibilné formy dovzdelávania žiakov, a je doplnkom/alternatívou k pravidelnej krúžkovej činnosti (realizovanej v rámci podaktivity 1.1). Workshopy sú orientované tak, aby účastníkom (žiakom) umožnili získať nové vedomosti a skúsenosti formou osobnej praktickej skúsenosti (zážitku). Sú určené pre študentov, ktorí nemajú záujem o pravidelnú mimoškolskú činnosť (krúžky). Workshopy sa realizujú zvyčajne formou celodňovej aktivity (rozsah cca 6 hodín) v priestoroch školy.

Celkovo sa počas realizácie projektu uskutočnia 4 workshopy:

Workshop Čitateľná gramotnosť

Workshop Prírodovedná gramotnosť

Workshop Matematická gramotnosť

Workshop Finančná gramotnosť

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri