Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gramotnosť

Aktivita 1.1.Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti

Mimoškolská činnosť  je vhodným doplnkom a nadstavbou k štandardnému vyučovaciemu procesu. Keďže má v rámci aktivity má pravidelný a dlhodobý charakter, predpokladá sa, že úroveň udržateľnosti získaných vedomostí a zručností bude vyššia.

Škola ponúka žiakom 10 krúžkov, ktoré by mali podporiť záujem o predmetné gramotnosti a vďaka získaným zručnostiam a poznatkom nasmerovať žiakov aj v ďalšom štúdiu na škole, ale aj v následnom vysokoškolskom štúdiu.

Čitateľská gramotnosť 1

Čitateľská gramotnosť 2

Matematická gramotnosť 1

Matematická gramotnosť 2

Matematická gramotnosť 3

Matematická gramotnosť 4

Prírodovedná gramotnosť 1

Prírodovedná gramotnosť 2

Prírodovedná gramotnosť 3

Finančná gramotnosť 1

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri