Gymnázium sv. Moniky Prešov

Program - jún 2018

 

Dátum

Čas

Program

4. 6.

1445

Pracovná porada

7. 6.

715

sv. omša

7. 6.

 

Úrovňové skúšky z anglického jazyka

(I.BA, II.A, III.BA)

8. 6.

 

Úrovňové skúšky z anglického jazyka

(II.B, II.C)

8. 6.

1800

Volejbalový maratón

12. – 15. 6.

 

Študentská konferencia  - "Vojna očami mladých"

v Banskej Bystrici (zúčastnia sa vybraní študenti)

14. 6.

715

sv. omša

14. 6.

1600

Rada školy

21. 6.

715

sv. omša

22. 6.

800

Prezentačný deň

Prezentácie najlepších ročníkových prác študentov 3. ročníka

25. 6.

 

1. – 5. hodina – triednické hodiny, odovzdávanie učebníc, čistenie lavíc, upratovanie tried

25. 6.

 

Morálne oceňovanie žiakov

Košickej arcidiecézy

25. 6.

1300

Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2017/2018

26. 6. – 27. 6

 

triedne výlety

28. 6.

800

800 – sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

(sv. omšu celebruje absolvent Gymnázia sv. Moniky – novokňaz Mgr. Lukáš Mohler)

 

OSOBNOSŤ ROKA 2018

(sála kina SCALA)

Pozývame všetkých, aj absolventov školy a rodičov študentov

28. 6.

 

JUNIALES

29. 6.

900

Slávnostné ukončenie školského roka

– sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

(po skončení triednické hodiny v priestoroch školy – odovzdávanie vysvedčení)

1. 7.– 31. 8.

 

I  LETNÉ PRÁZDNINY   J

2. 7.

900

Záverečná hodnotiaca porada

 

Poznámky:

 

1.       Do 23. 6. uskutočniť zasadnutia predmetových komisií, ktoré prerokujú návrh ŠkVP a zhodnotia prácu predmetovej komisie za celý školský rok, výsledky maturitných skúšok, výsledky súťaží, stanoviť ciele do nasledujúceho školského roka, návrhy na zakúpenie pomôcok. Prerokovať vypracovanie učebných osnov v rámci školského vzdelávacieho programu, ktoré sa budú na budúci školský rok pravdepodobne meniť. Zápisnicu odovzdať zástupkyni riaditeľa Mgr. Mišenčíkovej. Predsedovia PK odovzdajú hodnotiacu správu za školský rok 2017/2018 do 30. 6. 2018 riaditeľovi školy.

 

2.       Všetkých triednych učiteľov 1. – 3. ročníka prosím o odovzdanie vyparafovaných katalógov do 30. 6. 2018 zástupkyni riaditeľa školy Mgr. Mišenčíkovej. Známky na internet (priebežne a celkovo) zapísať do 22. 06. 2018 do 15.00 hod. a zároveň žiadam, aby si všetci vyučujúci doplnili všetky zápisy do elektronickej TK do 22. 6. 2018.  

 

3.       Ďakujem všetkým študentom, ich rodičom a triednym učiteľom 4. ročníka, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu maturitných skúšok v tomto školskom roku. 

 

4.      Žiadam všetkých študentov 2. ročníka, aby do konca školského roka odkonzultovali tému svojej ročníkovej práce s príslušným vyučujúcim, aby tak mohli už počas letných prázdnin pracovať na danej téme. Registrácia ročníkových prác prebehne od 15. 6. 2017 do 16. 6. 2018 prostredníctvom internetovej aplikácie na našej internetovej stránke www.gymonika.sk.  

 

Poďakovanie: 

 

1.        M. Leškovej za 2. miesto na krajskom kole v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín. Za jej prípravu ďakujem Mgr. A. Richtarikovej 

 

2.        N. Šimkovej za 1. miesto a D. Toďorovej za 2. miesto na regionálnej súťaži v rétorike. Za jej prípravu ďakujem Mgr. A. Richtarikovej. 

 

3.        E. Marcinovej (8. miesto) a M. Tomčovi (11. miesto), ktorí sa aj stali úspešnými riešiteľmi krajského kola matematickej olympiády. Za reprezentáciu ďakujem takisto E. Popíkovej.  

 

4.        E. Blizmanovej (13. miesto), M. Tomčovi (15. miesto) a V. Stríšovej (xx. Miesto), ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola Chemickej olympiády kat. C. Za ich prípravu ďakujem RNDr. E. Frohmannovej a RNDr. M. Pončákovej.

 

 

 

Chceme sa poďakovať všetkým študentom gymnázia za ich akúkoľvek reprezentáciu školy počas tohto školského roka. Určite nie všetko sme stihli oceniť a pochváliť, ale verím, že ste to robili s úmyslom podporiť a reprezentovať Gymnázium sv. Moniky. Verím, že všetky takéto vaše snahy a aktivity určite budú odmenené naším Pánom a pocitom dobre vykonanej práce.  

 

 

 

Úspešný záver školského roka a  príjemné a požehnané prežitie letných prázdnin praje

 

 

riaditeľstvo školy

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny