Gymnázium sv. Moniky Prešov

Program - jún 2019

Dátum Čas

Program

3. 6. 1445

Pracovná porada

6. 6. 715

sv. omša

6. 6.  

Úrovňové skúšky z anglického jazyka

(I.BA, II.A, II.B)

7. 6.  

Úrovňové skúšky z anglického jazyka

(III.BA, II.C)

7. – 8. 6. 1800

Volejbalový maratón

11. 6.  

25. výročie založenia školy

9.00 – slávnostná sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

10.45 – slávnostný program v Divadle Jonáša Záborského

13. 6. 715

sv. omša

13. 6. 1600

Rada školy

14. 6.  

Modlitby mladých za mladých

16. 6.  

Monikárska túra

20. 6. 815

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

(vyučovanie v skrátenom režime)

20. 6.  

Morálne oceňovanie žiakov

Košickej arcidiecézy

21. – 26. 6.  

Poznávací zájazd Londýn - Paríž

21. 6. 800

Prezentačný deň

Prezentácie najlepších ročníkových prác študentov 3. ročníka

21. 6. 1300

Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2017/2018

24. – 26. 6.  

1. – 5. hodina – triednické hodiny, odovzdávanie učebníc, čistenie lavíc, upratovanie tried

24. – 26. 6.  

triedne výlety

27. 6. 800

800 – sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

(sv. omšu celebruje absolvent Gymnázia sv. Moniky – novokňaz Mgr. Martin Miškuf)

 

OSOBNOSŤ ROKA 2019

(sála kina SCALA)

Pozývame všetkých, aj absolventov školy a rodičov študentov

27. 6.  

JUNIALES

28. 6. 900

Slávnostné ukončenie školského roka

– sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

(po skončení triednické hodiny v priestoroch školy – odovzdávanie vysvedčení)

1. 7.– 31. 8.  

I  LETNÉ PRÁZDNINY   J

1. 7. 900

Záverečná hodnotiaca porada

Poznámky:

 1.      Do 27. 6. uskutočniť zasadnutia predmetových komisií, ktoré prerokujú návrh ŠkVP a zhodnotia prácu predmetovej komisie za celý školský rok, výsledky maturitných skúšok, výsledky súťaží, stanoviť ciele do nasledujúceho školského roka, návrhy na zakúpenie pomôcok. Prerokovať vypracovanie učebných osnov v rámci školského vzdelávacieho programu, ktoré sa budú na budúci školský rok pravdepodobne meniť. Zápisnicu odovzdať zástupkyni riaditeľa Mgr. Mišenčíkovej. Predsedovia PK odovzdajú hodnotiacu správu za školský rok 2018/2019 do 1. 7. 2019 riaditeľovi školy.

2.      Všetkých triednych učiteľov 1. – 3. ročníka prosím o odovzdanie vyparafovaných katalógov do 1. 7. 2019 zástupkyni riaditeľa školy Mgr. Mišenčíkovej. Známky na internet (priebežne a celkovo) zapísať do 20. 06. 2019 do 15.00 hod. a zároveň žiadam, aby si všetci vyučujúci doplnili všetky zápisy do elektronickej TK do 21. 6. 2019.

 3.      Ďakujem všetkým študentom, ich rodičom a triednym učiteľom maturantov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu maturitných skúšok v tomto školskom roku.

 4.      Žiadam všetkých študentov 2. ročníka, aby do konca školského roka odkonzultovali tému svojej ročníkovej práce s príslušným vyučujúcim, aby tak mohli už počas letných prázdnin pracovať na danej téme. Registrácia ročníkových prác prebehne od 13. 6. 2019 do 14. 6. 2019 prostredníctvom internetovej aplikácie na našej internetovej stránke www.gymonika.sk. 

Chceme sa poďakovať všetkým študentom gymnázia za ich akúkoľvek reprezentáciu školy počas tohto školského roka. Určite nie všetko sme stihli oceniť a pochváliť, ale verím, že ste to robili s úmyslom podporiť a reprezentovať Gymnázium sv. Moniky. Verím, že všetky takéto vaše snahy a aktivity určite budú odmenené naším Pánom a pocitom dobre vykonanej práce.

 

Úspešný záver školského roka a  príjemné a požehnané prežitie letných prázdnin praje 

riaditeľstvo školy

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny