Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Kontakt

Adresa:       Tarasa Ševčenka 1,
          Prešov
          080 01

Telefónne číslo:       +421 51 7567 302 - kancelária; 

          +421 51 7567 301 - riaditeľ školy

Mobilné číslo:       +421 948 756 730 - riaditeľ školy

email: gymonika (at) gymonika.sk

Gymnázium - 4 ročné štúdium

Kritéria pre prijatie na štúdium: - kritéria 2021/2022
 
Termín prijímacích skúšok: viď kritériá
 
Testy z prijímacích skúšok z predchádzajúcich rokov:
 
- 1. termín SJL: 20082009,  2010, 201120132014, 2015, 20162017, 2018, 2019
 
- 2. termín SJL: 2009, 201120132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

- 1. termín MAT: 20082009, 2010, 2011, 20132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
-
2. termín MAT: 20092010, 201120132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

Gymnázium bilingválne anglické - 5 ročné štúdium

Kritéria pre prijatie na štúdium: - bilingválna sekcia 2021/2022

 

Požiadavky na prijímacie skúšky: anglický jazyk

                                                      slovenský jazyk

                                                      matematika

Termín prijímacích skúšok - viď kritériá

Testy z prijímacích skúšok z predchádzajúcich rokov:

SJL:  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
MAT: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
ANJ: 2014, 2015, 2016, 2017,           2019

Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

Členmi rady školy sú:

Mgr. Dávid Bednárik                      predseda rady školy

Mgr. Zuzana Brešťanská                podpredseda rady školy

Gejza Sabanoš                                 

Mgr. Štefan Kaňuk                        

Mgr. Miroslav Jacko                      

Mgr. Mária Kertysová                   

Mgr. Ondrej Jurašek                      

Zuzana Tkáčová                             

Mgr. Ján Vysocký                              

PaedDr. Branislav Baran, MBA   

Dominika Toďorová

Dokumenty:

štatút rady školy

výročná správa za rok 2015
výročná správa za rok 2014
výročná správa za rok 2013
výročná správa za rok 2012
výročná správa za rok 2011
výročná správa za rok 2010
výročná správa za rok 2009

zákon NR SR 596/2003 Z.z.
vyhláška MŠ SR 291/2004 Z.z.
zákon NR SR 245/2008 Z.z.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri