Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Gymnázium sv. Moniky
Pohľad z južnej strany
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Office 365 ProPlus

Každý učiteľ a žiak našej školy má aktuálne právo na svoju kópiu balíka Office 365 ProPlus. Túto licenciu môžete používať na svojich 5 PC, 5 tabletoch a 5 smart telefónoch.

Postup na sprístupnenie licencie Office 365 ProPlus:

Čítať ďalej...

WiFi EDU-student

Gymnázium sv. Moniky umožňuje žiakom školy pripojiť sa do WiFi siete EDU-student. WiFi sieť je dostupná na chodbách školy a žiaci sa do nej pripájajú počas osobného voľna alebo prestávky. Celá sieť je monitorovaná, a preto treba dodržiavať pravidlá etikety, netikety a školský poriadok.

Systém prihlásenia:

Čítať ďalej...

Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

Členmi rady školy sú:

Mgr. Dávid Bednárik                      predseda rady školy

Mgr. Zuzana Brešťanská                podpredseda rady školy

Gejza Sabanoš                                 

Mgr. Štefan Kaňuk                        

Mgr. Miroslav Jacko                      

Mgr. Mária Kertysová                   

Mgr. Ondrej Jurašek                      

Zuzana Tkáčová                             

Bc. Ján Vysocký                              

PaedDr. Branislav Baran, MBA   

Dominika Toďorová

Dokumenty:

štatút rady školy

výročná správa za rok 2015
výročná správa za rok 2014
výročná správa za rok 2013
výročná správa za rok 2012
výročná správa za rok 2011
výročná správa za rok 2010
výročná správa za rok 2009

zákon NR SR 596/2003 Z.z.
vyhláška MŠ SR 291/2004 Z.z.
zákon NR SR 245/2008 Z.z.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny