Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Začiatok šk. roka 2020 / 2021

Milí naši žiaci a rodičia.

S nástupom nového školského roka 2020/2021 prichádzame s prvými informáciami. Vzhľadom k pokračujúcej pandémii je potrebné, aby sme sa danej situácii prispôsobili, aby sme tak chránili pred ochorením seba, ale aj ostatných. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo

organizačné pokyny pre stredné školy v tomto školskom roku. Aktualizované pokyny ministerstva a všetky ďalšie dokumenty nájdete na adrese: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/ . V nadväznosti na to riaditeľ školy vydal Organizačné pokyny upravujúce výchovu a vzdelávanie na Gymnáziu sv. Moniky pre školský rok 2020/2021. Tieto pokyny nájdete v priloženom súbore. V prílohe tejto správy nájdete aj príslušné tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a doniesť do školy v prvý deň nástupu do školy, prípadne po každom prerušení dochádzky do školy zo zdravotných dôvodov alebo v trvaní viac ako 3 dni.

Začiatok školského roka bude výnimočný aj tým, že po prijatých opatreniach ÚVZ SR a po konzultácii s Arcibiskupským úradom v Košiciach, začiatok školského roka nebude tak ako tradične v Konkatedrále sv. Mikuláša, ale začneme hneď v priestoroch školy 2. 9. 2020 o 9.00 hod. Prosím, aby ste prichádzali do školy postupne, zbytočne sa nezdružovali pred školou, ale priebežne absolvovali ranný filter (povinné meranie teploty bez jej zaznamenávania) a išli do svojej triedy. Číslo triedy, ktorá je vaša, nájdete v priložených pokynoch. Žiaci 1. ročníka sa rozdelenie do tried dozvedia pri vstupe do budovy školy. Nezabudnite mať so sebou 2 rúška a jedno balenie hygienických vreckoviek a čestné vyhlásenie (príloha č. 4). Čestné vyhlásenie odovzdáte triednemu učiteľovi. Chcem upozorniť, že počas celého nasledujúceho obdobia bude platiť to, že do budovy a na vyučovanie nebudú vpustení žiaci s nameranou zvýšenou teplotou, prípadne ďalšími príznakmi ochorenia COVID-19. Zatiaľ do 16.9.2020 je nutné počas celého vyučovania používať rúško.

V prípade, že máte záujem o stravovanie, tak tí žiaci, ktorí už chodili na stravu do Katolíckeho kruhu na ulici Jarkovej sa môžu prihlásiť na stránku www.stravnici.sk, kde dajú súhlas na stravovanie pre nasledujúci rok, a ak majú dostatočný kredit, tak sa môžu už prihlásiť na stravu od 3. 9. 2020. Noví záujemcovia o stravu vyplnia Zápisný lístok, ktorého formulár je takisto v prílohe tejto správy a odovzdajú ho triednemu učiteľovi. Pokyny k prihlasovaniu a čip im budú následne doručené.

Prosím vás o preštudovanie priložených dokumentov, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, a aby všetky tieto prijaté opatrenia prispeli k bezpečnému prostrediu počas celého školského roka.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

P. Petrovský, riaditeľ školy

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 


Hodiny