Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Štátne jazykové skúšky pre žiakov bilingválneho štúdia

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Moniky oznamuje, že v spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Žiline je žiakom bilingválnej triedy gymnázia umožnené vykonať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka za výhodných podmienok. Štátna jazyková skúška môže byť vykonaná na základnej úrovni B2 alebo odbornej úrovni C1.

V prípade, že žiak dosiahne potrebné výsledky a zmaturuje na úrovni C1, jazyková škola mu to uzná ako základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2. Následne si môže vykonať u nás aj odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1.

Štátna jazyková skúška na úrovni B2 umožňuje jej držiteľovi vyučovať anglický jazyk v materských školách a na základných školách (podmienkou je ešte ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa akéhokoľvek zamerania s pedagogickým minimom).

Štátna jazyková skúška na úrovni C1 umožňuje jej držiteľovi vyučovať anglický jazyk nie len v materských a na základných školách, ale aj na stredných školách (s rovnakou podmienkou ako pri úrovni B2). Ďalej umožňuje držiteľovi získať živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej, resp. tlmočníckej činnosti. Zároveň je toto vysvedčenie akceptované aj ako certifikát o jazykovej úrovni C1, za ktorý dostávajú uchádzači o štúdium na vysokých školách istý počet kreditov a platí aj v krajinách V4.

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri